Ordination of Dcn. Vasilios Pliakas - Metropolis of Detroit